Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Elektroniczna skrzynka Podawcza

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (z późniejszymi zmianami) Urząd Gminy Dąbrówka świadczy usługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

ePUAP to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji klienta z urzędem z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki ePUAP konieczność osobistego stawiania się w urzędzie zostaje zredukowana do minimum.

Platforma ePUAP daje Państwu możliwość m. in. przesyłania nowych pism w formie e-formularzy podpisanych przy zastosowaniu profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego.

Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest potwierdzone wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru.

Dzięki zastosowaniu ePUAP jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu w pełni bezpieczną komunikację przy załatwianiu sprawy. Z usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularz dostępny poprzez platformę ePUAP (http://epuap.gov.pl). Aby wniosek mógł być rozpatrzony wymagany jest zaufany profil na ePUAP, lub podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Adres skrzynki podawczej: /1ydmvm909l/skrytka

Poniżej znajduje się lista z odnośnikami do wniosków rozpatrywanych przez Urząd Gminy Dąbrówka:

 1. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 2. Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

 3. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 4. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 5. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

 6. Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych

 7. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta

 8. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

 9. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 10. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

 11. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności

 12. Wydawanie zaświadczeń

 13. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 14. Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem

 15. Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

 16. Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców

 17. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 18. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

 19. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 22.01.2013 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 13.08.2019 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.08.2019 r., godz. 10.17Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
13.08.2019 r., godz. 10.17Tomasz KostrzewaEdycja strony
10.10.2014 r., godz. 08.05Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.05.2014 r., godz. 12.11Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.05.2014 r., godz. 11.32Tomasz KostrzewaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 09.54Tomasz KostrzewaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 09.53Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 12163 razy.