Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zadania i kompetencje

§7.


1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy swojego Zastępcy oraz Sekretarza i Skarbnika.
3. Liczbę etatów w Urzędzie określa Wójt, po zasięgnięciu opinii Zastępcy,
Sekretarza i Skarbnika, uwzględniając potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu oraz zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań.
4. Wójt wydaje akty kierownictwa wewnętrznego w formie:
1) zarządzeń;
2) pism okólnych;
3) poleceń służbowych.

§8.


1. Wójt odpowiada jednoosobowo za funkcjonowanie Urzędu
2. Zastępca, Sekretarz oraz Skarbnik sprawują funkcje nadzorcze oraz wykonują wyznaczone zadania, zapewniając ich kompleksową realizację.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych lub inne upoważnione osoby organizują, kierują i kontrolują pracę komórek organizacyjnych w granicach udzielonych upoważnień,
pełnomocnictw i zakresów obowiązków, w sposób zapewniający kompleksową realizację zadań.
4. Wójt może powoływać na czas określony lub nieokreślony pełnomocników do spraw realizacji lub koordynacji określonych zadań.

5. Wójt w celu sprawnego kierowania Urzędem:
1) tworzy i znosi komisje lub zespoły o charakterze pomocniczym, opiniodawczym, doradczym lub zadaniowym (w skład zespołów mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu), określając cel powołania, nazwę, skład osobowy, zakres i tryb ich działania;
2) może powierzyć pracownikowi wykonywanie zadań lub pełnienie funkcji w przypadku konieczności realizacji zadań Gminy wykraczających poza merytoryczne zakresy działania komórek organizacyjnych, a także w przypadku realizacji zadań o dużym stopniu złożoności wymagających współpracy z innymi podmiotami.

6. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

7. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) organizowanie, kierowanie i kontrola pracy Urzędu;
2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i pracowników Urzędu;
3) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
4) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
6) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę;
7) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków;
8) udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;
9) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych, zadań z zakresu reagowania kryzysowego i obrony cywilnej;
10) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji Wójta, wynikających z przepisów prawa;
11) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
12) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu.

8. W celu wykonywania zadań, o których mowa w ust. 7 Wójt wydaje akty kierownictwa określone w § 7 ust. 4 oraz może udzielać pełnomocnictw i upoważnień do realizacji określonych zadań.

9. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Zastępcą;
2) Skarbnikiem;
3) Sekretarzem;
4) Referatem Drogownictwa i Realizacji Inwestycji;
5) Referatem Inwestycji i Rozwoju;
6) Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
7) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, Ochrony Informacji Niejawnych;
8) Samodzielnym Stanowiskiem ds. promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
9) Pełnomocnikiem ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Dąbrówka.

10. Wójt jest Administratorem Danych Osobowych w Urzędzie.

11. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 12.04.2019 r., godz. 08.33
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 20.09.2019 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2019 r., godz. 10.54Adam KlusekEdycja strony
20.09.2019 r., godz. 08.10Adam KlusekEdycja strony
20.09.2019 r., godz. 08.08Adam KlusekEdycja strony
20.09.2019 r., godz. 08.08Adam KlusekEdycja strony
19.09.2019 r., godz. 09.01Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.16Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.14Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.13Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.13Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.08Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.07Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.06Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.05Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.03Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.02Adam KlusekEdycja strony
18.09.2019 r., godz. 10.00Adam KlusekEdycja strony
26.08.2019 r., godz. 15.30Adam KlusekUsunięcie powiązania strony z zawartością
12.04.2019 r., godz. 08.33Tomasz KostrzewaPowiązanie strony z zawartością
12.04.2019 r., godz. 08.33Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 229 razy.