Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XII sesję Rady Gminy Dąbrówka na dzień 18 listopada 2019 roku na godz. 15:00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce z następującym porządkiem obrad:
Transmisja z XII Sesji Rady Gminy Dąbrówka rozpocznie się 18 listopada 2019 roku o godzinie 15:00
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Dąbrówka.
6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy Dąbrówka z bieżącej działalności.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrówka za rok szkolny 2018/2019.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
3) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku,
5) w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia opłaty podwyższonej,
6) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz określenia opłaty podwyższonej,
7) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
8) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrówka,
9) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbrówka,
10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dąbrówka,
11) w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej,
12) w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego,
13) w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019-2027,
14) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok.
9. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Dąbrówka.
10. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

/--/ Agnieszka Gryglas
Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Klusek, data: 08.11.2019 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 18.11.2019 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2019 r., godz. 14.24Tomasz KostrzewaEdycja strony
08.11.2019 r., godz. 11.37Adam KlusekDodanie strony

Strona oglądana: 476 razy.