Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie Centrum Wsi Kuligów- Budowa chodnika.

Ogłoszenie zamieszczono: 26.08.2008 r.
Data składania ofert: 16.09.2008 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 16.09.2008 r., godz. 12.15
ZP/2/ZCWK/08
DĄBRÓWKA, 2008-08-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2222/2/ZCWK/2/08. Nazwa zadania: Zagospodarowanie Centrum Wsi Kuligów- Budowa chodnika.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Dąbrówka zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka Miejscowość
www.dabrowka.net.pl
urzad@dabrowka.net.pl
8.00-15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.dabrowka.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Dąbrówka, pok. Nr 2- nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
- wykonanie 865m2 chodnika szerokości 2,0m z betonowej kostki brukowej grubości 6cm układanej na podsypce piaskowej zagęszczonej ręcznie średnio 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem, ustawienie 378mb obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.
- ustawienie 72mb krawężników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x30cm na podsypce cem-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu B-10
- ustawienie 298 mb krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cem-piaskowej wraz z wykonaniem ław bez oporu z betonu B-10.


- wykonanie 75m2 zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej grubości 8cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm, wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm,
- wykonanie miejsc parkingowych i zatoki autobusowej długości 56 m/ łącznie 166m2/ z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm układanej na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem,
- wykonanie zagospodarowania terenu w postaci zieleni/rozłożenie warstw humusu wraz z obsianiem trawą terenu/, dostawa 3 betonowych donic na kwiaty o wys. 40cm i średnicy 135cm, dostawa 5 szt. Koszy na śmieci/ korpus z betonu piaskowego, wewnątrz pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej wraz z popielniczką/ o wysokości 70 cm i pojemności 40l.
- ustawienie 7 szt. słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
- zamontowanie 8 tarcz znaków drogowych
- ręczne malowanie linii dla pieszych-8.5m2
- ustawienie 20 pojedynczych słupków bez łańcucha z rur stalowych o średnicy 50mm, malowanych farbą w kolorze biało-czerwonym, zabetonowanych co 1.5m.
UWAGA: Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.
CPV:
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

45100000-8, 45233000-9, 45233100-0, 45233253-7, 45112710-5, 45233280-5 i 45230000-9

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
25-10-2008r
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą
oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp oraz warunki określone w SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu przedłożonych dokumentów żądanych w SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo wykonawcy:
a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót
budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem,
b) udzielą 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Ocena tych warunków – spełnia/ nie spełnia

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.
b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane
należycie,
c) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi
dysponuje wykonawca,
d) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności,
e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
f) informację o obrotach, zobowiązaniach i należnościach za ostatnie 3 lata
obrotowe,
g) informację banku lub sko-k, w którym wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy,
h) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności,
i) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium Waga
cena 100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-09-16 do godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego:
Gmina Dąbrówka
Ulica T. Kościuszki 14 Pokój nr 8

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-16 o godz.12.15
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
Ulica T. Kościuszki 14 Pokój nr 8

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-10-15

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 200281 z dnia 26.08.2008r.

________________________________________


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. formularz ofertowy
2. przedmiary robót,
3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4. wykaz osób do kontaktów z zamawiającym,
5. wykaz robót budowlanych,
6. warunki gwarancji,
7. projekt umowy,
8. rysunki techniczne.
- Plan
- Przekroje i zjazdy

____________________________________
Kierownik Zamawiającego
/../ Tadeusz Bulik
Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 26.08.2008 r., godz. 14.33
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 26.08.2008 r., godz. 14.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.08.2008 r., godz. 14.33Tomasz KostrzewaDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 727 razy.