Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 648 000,00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ogłoszenie zamieszczono: 10.09.2019 r.
Data składania ofert: 24.09.2019 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 24.09.2019 r., godz. 12.30
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ
16.09.2019R.

OGŁOSZENIE

SIWZ


Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Istotne postanowienia umowy
4. Sposób wyliczenia odsetek od kredytu,
5. Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
6. Uchwała Nr Os.515.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówka projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie.
7. Uchwała Nr Os.514.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówka projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrówka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019-2027.
8. Uchwała Nr Os.99.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrówka przyjętej w Uchwale Nr V.25.2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019-2027.
9. Uchwała Nr Os.100.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok.
10. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii na wniosek Wójta Gminy Dąbrówka o możliwości spłaty długoterminowego redytu w kwocie 4 900 000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

11. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
_________________________________
Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:Ewa Kornacka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 10.09.2019 r., godz. 14.56
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 16.09.2019 r., godz. 17.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 17.06Tomasz KostrzewaAktualizacja przetargu
16.09.2019 r., godz. 16.55Tomasz KostrzewaAktualizacja przetargu
10.09.2019 r., godz. 14.56Tomasz KostrzewaAktualizacja przetargu
10.09.2019 r., godz. 14.56Tomasz KostrzewaDodanie przetargu

Strona oglądana: 64 razy.